Mokesčiai ir atsiskaitymas

Kokia skambučio kaina skambinant į klientų aptarnavimo telefoną 8-700-55188?

Skambučio kainos tarifą nustato mobiliojo ryšio operatorius.

Kaip gauti mokėtojo kodą?

Naujiems patalpų savininkams namo administratorius suteikia laikiną mokėtojo kodą. Klientui sudarius sutartį su Igniti dėl elektros ar dujų tiekimo išduodamas mokėtojo kodas. Būtume dėkingi jei informuotumėte apie Igniti išduotą mokėtojo kodą. Ignitis išduotas mokėtojo kodas reikalingas teikiant informaciją apie priskaitytą bendro naudojimo elektrą, už kurią atsiskaitote tiesiogiai Igniti.

Kokiu būdu galiu gauti sąskaitą?

Sąskaitos pristatomos: Savininko nurodytu el. paštu. Tai greičiausias sąskaitos pristatymo būdas. Pateikiamas po 10 einamojo mėnesio dienos. Kliento savitarną. Pateikiamas po 10 einamojo mėnesio dienos. Popierinės sąskaitos. Pristatomos apie 16-18 einamojo mėnesio dieną. Viena sąskaita.

Kaip apskaičiuojami mokesčiai už suteiktas paslaugas?

Administratorius mokestį už suteiktas daugiabučio ir/ar teritorijos priežiūros bei kitas paslaugas apskaičiuoja pagal nuosavybės teise valdomą plotą. Tokia paslaugų apmokestinimo metodika apibrėžta administravimo pasaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  LR civilinis kodeksas nustato, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui, todėl ir mokesčiai paskirstomi proporcingai visiems butų savininkams pagal nuosavybės teise valdomą plotą. Teisės aktai taip pat numato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai kaupti lėšas namo atnaujinimo darbams atlikti.

Kas yra kaupiamos lėšos bendroms namo reikmėms? Kaip jos naudojamos?

Kaupiamosios lėšos yra kiekvieną mėnesį gyventojų kaupiamos lėšos planuojamiems daugiabučio namo atnaujinimo, remonto ir namo išsaugojimo darbams atlikti pagal privalomus statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos butų savininkų yra kaupiamos atskiroje sąskaitoje pagal LR Vyriausybės nutarimą (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 390, 2015-04-15).  Lėšos, atsižvelgiant į namo fizinę ir energinę būklę, yra kaupiamos ir panaudojamos konkretiems bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbams atlikti (tikslinės kaupiamosios lėšos), kurie numatomi namo ilgalaikiame atnaujinimo plane (stogo, sienų, laiptinių langų, šildymo mazgo ir pan. remontui). Dalis sukauptų lėšų taip pat gali būti panaudojamos ir nenumatytiems darbams atlikti, tokiems kaip avarijų atveju atsiradusiems defektams šalinti ar inžinerinių sistemų gedimams likviduoti (privalomos kaupiamosios lėšos).  Pažymėtina, kad tik patalpų savininkai balsų dauguma gali nuspręsti, kokiems namo remonto darbams finansuoti gali būti panaudotos tikslinės kaupiamosios lėšos, taip pat tik daugumos savininkų pritarimu gali būti padidintas kiekvieną mėnesį mokamas kaupiamųjų lėšų dydį.  Atkreipiame dėmesį, kad parduodant butą, nepanaudotos kaupiamosios lėšos negali būti grąžintos ankstesniam buto savininkui, kadangi jos yra priskiriamos konkrečiai nuosavybei (patalpai). Parduodant butą, ankstesnis buto savininkas turi teisę susigrąžinti mokesčių už paslaugas permokas, jeigu tokios yra.

Kas sprendžia kaupiamųjų lėšų panaudojimą?

Gyventojų sukauptos lėšos yra naudojamos atliekant namo bendrojo naudojimo objektų sienų, stogo, šildymo mazgo ir kitų konstrukcijų remontui. Minėti darbai planuojami iš anksto, rengiant ilgalaikį planą, kuriame nurodomi konkretūs planuojami darbai, lėšų kaupimo dydis, kaupimo trukmė ir kiti aspektai. Pristatytą ilgalaikį planą ir apskaičiuotą kaupiamosios įmokos tarifą tvirtina butų savininkai teisės aktų numatyta tvarka.  Dalis kaupiamųjų lėšų gali būti panaudotos nenumatytiems darbams arba avarinėms situacijoms, pvz., avarijų atveju atsiradusiems defektams ar inžinerinių sistemų gedimams likviduoti.

Kas moka už atliktus bendro naudojimo sistemų remonto darbus?

Už bendro naudojimo remonto darbus moka visi patalpų savininkai proporcingai jų turimo turto plotui arba iš namo kaupiamojo lėšų fondo.

Kokia yra mokėjimo pranešimo struktūra (sąskaita)?

Kiekvieną mėnesį namo administratorius gyventojams pateikia mokėjimo pranešimą (sąskaitą), kuriame yra nurodomos konkretų laikotarpį suteiktos paslaugos, jų kiekis ir įkainiai (tarifas), mokėtina kaupiamųjų lėšų suma. 

Kada pateikiamos sąskaitos apmokėjimui už suteiktas paslaugas?

Sąskaitos už praeitą mėnesį administratoriaus suteiktas paslaugas išrašomos ir pateikiamos gyventojams po einamojo mėnesio 10 dienos. Sąskaitas greičiau galite gauti elektroniniu paštu arba rasti kliento savitarnoje https://mano.civinity.lt. Popierinių sąskaitų pristatymas užtunka ilgiau. Popierinės sąskaitos klientus pasiekia apie 16-18 einamojo mėnesio dieną.

Parduodame butą, ar galime susigrąžinti nepanaudotas kaupiamąsias lėšas? Ar galima atgauti permokas už mokesčius?

Parduodant butą, nepanaudotos kaupiamosios lėšos negali būti grąžintos ankstesniam buto savininkui, kadangi jos yra priskiriamos konkrečiai nuosavybei (patalpai). Parduodant butą, ankstesnis buto savininkas turi teisę susigrąžinti mokesčių už paslaugas permokas, jeigu tokios yra.

Ką reiškia eilutė sąskaitoje Kompensacija?

Kompensacijos eilutėje nurodyta suma mažina mokėtiną kliento sumą. Kompensacijos už atliktus darbus atsiranda tam tikrais atvejais, pvz. gavus finansavimą iš BETA už namo modernizacijos darbus (renovacijos projektavimo darbus), gavus kompensacijas iš kitų įstaigų.

Kodėl reikia mokėti už žemės mokestį, kai gyvenu daugiabučiame name?

Žemės mokestis išstatomas vieną kartą metuose. Namo administratorius gauna sąskaitą iš VMI už nesuformuotus ir neišpirktus valstybinės žemės sklypus ant kurių stovi daugiabutis gyvenamasis namas. Namo administratorius paskirsto mokestį visiems namo gyventojams pagal turimą butų plotą.

Man nuosavybes teise priklauso ½ buto. Noriu mokėti mokesčius tik už savo dalį. Kur kreiptis?

Klientai, kurie turi nuosavybės teisę į dalį buto, turi kreiptis į namo administratorių su raštišku prašymu mokesčius skaičiuoti už  nuosavybės teisę priklausančią dalį. Su prašymu, taip pat turi pateikti ir nuosavybę patvirtinančius dokumentus (Registrų centro nekilnojamojo turto pažyma).Patalpos savininkas prašymą pateikia jam patogiu būdu: per kliento savitarną https://mano.civinity.lt arba klientų aptarnavimo centro el. paštu: [email protected] .

Iki kada reikia apmokėti gautas sąskaitas už namo administratoriaus suteiktas paslaugas?

Patalpų savininkai (naudotojai) mokėjimus ir įmokas moka kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.

Kur reikia deklaruoti rodmenis už suvartotą elektros energiją, dujas, šaltą bei karštą vandenį?

Klientai turintys tiesiogines sutartis su paslaugas teikiančiomis bendrovėmis, rodmenis deklaruoja paslaugos tiekėjui.Klientai, kuriems paslaugų tiekėjas nėra sudaręs galimybės sudaryti tiesiogines sutartis dėl paslaugų teikimo, rodmenis deklaruoja kliento savitarnoje https://mano.civinity.lt. Rodmenis savitarnoje galėsite deklaruoti nuo einamojo mėnesio 15  iki 27 dienos.

Per kiek laiko įskaitomos įmokos po sąskaitų apmokėjimo?

Mokėjimai yra įskaitomi, kai pinigai yra gaunami į mūsų įmonės atsiskaitomąją sąskaitą. Jeigu mokėjimą atlikote iš kito banko – tuomet galimas įskaitomo vėlavimas dėl tarpbankinio duomenų perdavimo. Siekiant išvengti vėlavimo, siūlome mokėjimą atlikti bent viena diena ankščiau. Ar mokėjimas buvo įskaitytas, matysite kito mėnesio sąskaitoje.

Kokiais būdais galiu atlikti mokėjimus už suteiktas paslaugas?

Sąskaitas už suteiktas paslaugas galite apmokėti šiais būdais: Kliento savitarna  https://mano.civinity.lt ir mobiliąja programėle „Mano Civinity“ – tai greičiausias ir patogiausias būdas apmokėti sąskaitas; Banko pavedimu. Pasirinkus šį mokėjimo būdą, labai svarbu nurodyti mokėtojo kodą, kurį rasite savo sąskaitoje; Naudodamiesi www.ignitis.lt ar www.vienasaskaita.lt paslaugomis; Įmokų surinkimo vietose: AB Lietuvos paštas, AB Lietuvos spauda, „Maxima“ prekybos centrai, „Perlas“ terminalai.

Kaip galiu susigrąžinti susidariusią permoką?

Buto ar patalpos savininkas turi raštiškai kreiptis į namo administratorių permokai grąžinti. Prašymą galite pateikti Jums patogiu būdu per kliento savitarną https://mano.civinity.lt arba klientų aptarnavimo centro el. paštu: [email protected] arba telefonu 8-700-55188.

Atlikau mokėjimą, tačiau nurodžiau ne savo mokėtojo kodą. Kur kreiptis?

Buto ar patalpos savininkas turi raštiškai kreiptis į namo administratorių neteisingai atlikto mokėjimo susigrąžinimo arba teisingo įskaitymo. Prašymą galite pateikti Jums patogiu būdu per kliento savitarną https://mano.civinity.lt arba klientų aptarnavimo centro el. paštu: [email protected] arba telefonu 8-700-55188. Prie prašymo taip pat turite pridėti atlikto neteisingo mokėjimo nurodymą, kvitą.

Kodėl turiu mokėti mokesčius jeigu bute niekas negyvena?

Nepriklausomai nuo to ar bute kas nors gyvena ar negyvena buto ar patalpos savininkas privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti.

Kaip skaičiuojami mokesčiai už suteiktas paslaugas?

Pagal LR Civilinio kodekso 4.82 str. 3 dalį, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Civilinio kodekso 4. 84 straipsnio 9 dalyje nustatyta, jog administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Civilinio kodekso 4.82 str. 7 dalis nustato, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.

Negavau sąskaitos, kur kreiptis?

Jei savo pašto dėžutėje neradote popierinės sąskaitos iki einamojo mėnesio 22 dienos, prašome informuoti namo administratorių Jums patogiu būdu: kliento savitarnoje https://mano.civinity.lt, klientų aptarnavimo centro el. paštu: [email protected] arba telefonu 8-700-55188. Nepristatytą sąskaitą Jums pristatysime pakartotinai, tačiau tai gali užtrukti dar keletą dienų. Jei sąskaitas gaunate el. paštu ir jos nesulaukėte iki einamojo mėnesio 15 dienos, prašome informuoti namo administratorių Jums patogiu būdu: kliento savitarnoje https://mano.civinity.lt, klientų aptarnavimo centro el. paštu: [email protected] arba telefonu 8-700-55188. Nepristatytą sąskaitą Jums pristatysime pakartotinai, tačiau tai gali užtrukti dar keletą dienų. Taip pat prašome patikrini ar esate teisingai nurodę

Noriu atsisakyti popierinės sąskaitos. Kur kreiptis?

Patalpos savininkas turi informuoti namo administratorių  Jums patogiu būdu: per kliento savitarną https://mano.civinity.lt, klientų aptarnavimo centro el. paštu: [email protected] arba telefonu 8-700-55188.

Pardaviau butą/patalpas kur kreiptis, kad nebūtų skaičiuojami mokesčiai?

Prašome informuoti namo administratorių  Jums patogiu būdu: per kliento savitarną https://mano.civinity.lt, klientų aptarnavimo centro el. paštu: [email protected]. Taip pat būtina pateikti buto ar patalpos pardavimo faktą patvirtinančius dokumentus: pateikite VĮ Registrų Centro išrašą apie perregistruotą nuosavybę arba notarinę pirkimo–pardavimo sutartį.

Neradote atsakymo?

Susisiekite su mumis!

SUSISIEKTI
Civinity Namai Civinity Namai

Kviečiame naudotis mano.civinity.lt savitarna!

Civinity Namai

Sąskaitos

Civinity Namai

Balsavimas

Civinity Namai

Paslaugos